web analytics

Algemene voorwaarden:

Onze algemene voorwaarden zijn hier te downloaden (pdf document) en zijn daarnaast gedeponeerd en verkrijgbaar bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50487272

Artikel 1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Cube Consulting onderwijs: De handelsnaam Cube Consulting onderwijs, als onderdeel van vennootschap onder firma Cube Advies ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Brabant onder nummer 50487272.
 2. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan Cube Consulting onderwijs de opdracht geeft tot het (doen) verrichten van werkzaamheden en/of het verrichten van diensten of die producten van Cube Consulting onderwijs afneemt.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van Cube Consulting onderwijs, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
 2. Een overeenkomst tussen Cube Consulting onderwijs en Opdrachtgever wordt geacht te zijn tot stand gekomen indien Opdrachtgever al dan niet op grond van een projectvoorstel van Cube Consulting onderwijs, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling een opdracht aan Cube Consulting onderwijs verstrekt, welke opdracht wij schriftelijk of mondeling accepteren.
 3. Eventuele voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Cube Consulting onderwijs uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 4. Wanneer door Cube Consulting onderwijs gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Opdrachtgever kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat Cube Consulting onderwijs onderhavige voorwaarden soepel toepast.
 5. Cube Consulting onderwijs behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf het moment dat de Opdrachtgever van de wijziging in kennis is gesteld, met dien verstande dat voor reeds geaccepteerde opdrachten de voorwaarden blijven gelden die van kracht waren op de dag dat de order tot stand is gekomen.
 6. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Cube Consulting onderwijs in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Cube Consulting onderwijs vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
 7. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Cube Consulting onderwijs, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 8. Indien met Opdrachtgever meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met Cube Consulting onderwijs gesloten overeenkomst.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Cube Consulting onderwijs zijn vrijblijvend. Wij geven in onze offertes een zo goed mogelijk beeld van de uit te voeren werkzaamheden. Zolang de offerte niet tot een opdracht heeft geleid, behouden wij ons het recht voor onze capaciteit elders in te zetten.
 2. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens de Opdrachtgever aan Cube Consulting onderwijs opgegeven informatie waarop Cube Consulting onderwijs haar aanbieding baseert.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Cube Consulting onderwijs niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
 4. De inhoud van de opdracht wordt uitsluitend bepaald door de in de offerte gegeven omschrijving van de opdracht.
 5. De prijzen in de aanbiedingen en offertes van Cube Consulting onderwijs zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij partijen uitdrukkelijk anders  zijn overeengekomen.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Alle overeenkomsten worden door Cube Consulting onderwijs uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Het bereiken van het beoogde resultaat kan echter in geen geval worden gegarandeerd. Een tussen Cube Consulting onderwijs en Opdrachtgever gesloten overeenkomst heeft het karakter van een inspanningsverplichting.
 2. Cube Consulting onderwijs draagt er zorg voor dat adviseurs zich gedragen overeenkomstig werk- en huisregels van Opdrachtgever, welke Cube Consulting onderwijs ter kennis zijn gebracht.
 3. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens de Opdrachtgever aan Cube Consulting onderwijs overhandigde informatie waarop Cube Consulting onderwijs haar werkzaamheden baseert.
 4. Cube Consulting onderwijs bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. Cube Consulting onderwijs laat (onderdelen van) de overeenkomst niet uitvoeren door een persoon t.a.v. wie de Opdrachtgever expliciet, schriftelijk en beargumenteerd kenbaar heeft gemaakt dat het uitvoeren van (onderdelen van) de overeenkomst door deze persoon door de Opdrachtgever onwenselijk wordt geacht.
 5. Cube Consulting onderwijs is gerechtigd tussentijds de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht wordt uitgevoerd te wijzigen. Hierbij worden door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht genomen.
 6. Cube Consulting onderwijs is gerechtigd (onderdelen van) de overeenkomst door niet bij haar in dienst zijnde derden uit te laten voeren zonder dat zij daartoe schriftelijke goedkeuring van de Opdrachtgever behoeft.

Artikel 5. Wijziging van opdracht, meerwerk

 1. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.
 2. Indien een tussentijdse wijziging de overeengekomen prijs beïnvloedt zal Cube Consulting onderwijs de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hierover infomeren.
 3. Indien een tussentijdse wijziging in (de uitvoering van) de opdracht ontstaat door toedoen van Opdrachtgever, zal Cube Consulting onderwijs de noodzakelijke aanpassingen verrichten indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt.
 4. Indien een tussentijdse wijziging in de (uitvoering van de) opdracht leidt tot meerwerk zal dit als aanvullende opdracht aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd en gefactureerd.

Artikel 6. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

 1. Een overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde duur, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit.
 2. Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen indien één van de partijen van mening is dat de ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst onredelijk bezwarend is.
 3. Beide partijen kunnen enkel van de mogelijkheid van voortijdige eenzijdige beëindiging gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan de invloed van de beëindigende partij onttrekken of hem niet zijn aan te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd of uitgevoerd.
 4. Tussentijdse beëindiging dient gemotiveerd en schriftelijk bevestigd te worden. In geval van tussentijdse beëindiging door de Opdrachtgever heeft Cube Consulting onderwijs recht op compensatie van het geoffreerde werk, waarbij de tot dan toe gemaakte kosten en tijdsinvestering in het kader van de opdracht het uitgangspunt zijn.
 5. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van Opdrachtgever of aanvraag daartoe, of zodanige feiten en omstandigheden dat gevreesd kan worden dat de Opdrachtgever niet in staat is c.q. zal zijn haar verplichtingen uit grond van de overeenkomst te voldoen, heeft de Cube Consulting onderwijs het recht zonder inachtneming van een opzegtermijn de overeenkomst te beëindigen.

Artikel 7. Annulering bijeenkomst

 1. Een bijeenkomst (dit kan zowel een digitale als niet-digitale workshop, masterclass, training, werksessie, studiedag, afstemming of anderzijds betreffen) kan uitsluitend schriftelijk en voor aanvang door Opdrachtgever worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt dat Cube Consulting onderwijs gerechtigd is de volgende kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen: a. bij annulering binnen drie maanden voor aanvang: 25% van de geplande nog niet reeds gemaakte tijdsinvestering voor uitvoering en voorbereiding en de reeds gemaakte tijdsinvestering en kosten; b. bij annulering binnen twee weken voor aanvang: 50% van de geplande nog niet reeds gemaakte tijdsinvestering voor uitvoering en voorbereiding en de reeds gemaakte tijdsinvestering en kosten; c. bij annulering binnen één week voor aanvang: 100% van de geplande nog niet reeds gemaakte tijdsinvestering voor uitvoering en voorbereiding en de reeds gemaakte tijdsinvestering en kosten;
 2. Een deelnemer aan de bijeenkomst mag zich laten vervangen.
 3. Indien een deelnemer of diens vervanger zonder te annuleren niet bij de bijeenkomst aanwezig is geweest, wordt dit aangemerkt als een annulering binnen één week voor aanvang als genoemd in lid 1.
 4. Een door zowel Opdrachtgever als Cube Consulting onderwijs overeengekomen verplaatsing van de bijeenkomst betreft geen annulering, mits de verplaatsing schriftelijk door Cube Consulting onderwijs is bevestigd.

Artikel 8. Onvoorziene omstandigheden en overmacht

 1. Bij overmacht of onvoorziene omstandigheden van blijvende respectievelijk tijdelijke aard waardoor Cube Consulting onderwijs de opdracht niet tijdig of niet zonder naar objectieve maatstaven gemeten bovenmatige bezwarende inspanning en/of kosten kan uitvoeren is Cube Consulting onderwijs gerechtigd zonder enige verplichting en onverminderd de verder toekomende rechten, de uitvoering van de opdracht op te schorten, dan wel als ontbonden te beschouwen.
 2. In geval van overmacht of onvoorziene omstandigheid is elke schadeplichtigheid van Cube Consulting onderwijs uit welke hoofde dan ook uitgesloten.
 3. Indien Cube Consulting onderwijs bij het intreden van de overmacht of onvoorziene omstandigheid al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 9. Facturatie en betaling

 1. Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Cube Consulting onderwijs aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum verkeert de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
 3. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Cube Consulting onderwijs maakt ter verkrijging van voldoening komen voor rekening van de Opdrachtgever. In dat geval is de Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 37,00. Indien de werkelijk door Cube Consulting onderwijs gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.
 4. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Opdrachtgever of aanvraag daartoe zijn de vorderingen van Cube Consulting onderwijs en de verplichtingen van de wederpartij jegens Cube Consulting onderwijs onmiddellijk opeisbaar en kan Cube Consulting onderwijs terstond verrekenen.
 5. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 6. Cube Consulting onderwijs is gerechtigd volledige aflossing van de hoofdsom te weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 10. Eigendoms- en auteursrechten

 1. Alle rechten van (intellectueel) eigendom en auteursrechten welke voortvloeien uit de uitvoering van de tussen Cube Consulting onderwijs en de Opdrachtgever gesloten overeenkomst, berusten uitsluitend bij Cube Consulting onderwijs. De Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk schriftelijk zijn toegekend.
 2. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Cube Consulting onderwijs is het de Opdrachtgever niet toegestaan informatie, methodes, rapportages, formules, technieken, processen, systemen of programma’s welke door of voor Cube Consulting onderwijs zijn ontwikkeld te wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.

Artikel 11. Geheimhouding

 1. Alle informatie welke door de partijen aan elkaar worden geopenbaard, worden geacht vertrouwelijk te zijn medegedeeld en zullen niet dan na overleg met Opdrachtgever aan derden worden doorgegeven of gebruikt op een andere wijze dan in verband met de gesloten overeenkomst
 2. Indien de Cube Consulting onderwijs volgens een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is om vertrouwelijke informatie aan een derde te verstrekken en de Cube Consulting onderwijs zich daarbij niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is de Cube Consulting onderwijs niet verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Opdrachtgever niet gerechtigd de overeenkomst met de Cube Consulting onderwijs te ontbinden.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. Cube Consulting onderwijs aanvaard geen aansprakelijkheid voor directe, indirecte of andere schade die een gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van onze verplichtingen.
 2. Cube Consulting onderwijs aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade wegens vertraging of iedere andere niet-nakoming van de overeenkomst veroorzaakt door overmacht, geschillen of andere redenen of omstandigheden welke redelijkerwijze buiten onze invloedsfeer vallen
 3. In geval van onrechtmatige daad van Cube Consulting onderwijs waarvoor Cube Consulting onderwijs rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, is Cube Consulting onderwijs slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade voor zover ontstaan door opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Cube Consulting onderwijs tegen alle aanspraken van hulppersonen, waaronder personeel of vertegenwoordigers, en/of derden, betreffende schade waarvoor Cube Consulting onderwijs jegens de Opdrachtgever aansprakelijkheid heeft uitgesloten en/of beperkt.

Artikel 13. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle door Cube Consulting onderwijs gesloten en te sluiten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig wordt beschouwd – die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomsten, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Cube Consulting onderwijs, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat Cube Consulting onderwijs met Opdrachtgever kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.